• Tag خروج از برجام

    Results for tag search خروج از برجام:
  • ...عقب نشینی کند. به همین خاطر تصمیم گرفت ایران را با خروج از برجام و اعمال تحریم های بیشتر وادار به عقب نشینی بیشتر نماید!   ما هم به ترامپ دیوانه می گوییم شتر در خواب...

    Read more...