سد
را هم که
بازکنند
پشت سرش...
بر نمی گردد
او
آمده بود که برود اصلا!
نگرانش نباشید...