• داستان بستری شدن مارادونا در آسایشگاه روانی به خاطر افسردگی

  ❣️ یک دقیقه مطالعه

  مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترك اعتياد در آسایشگاه روانی بستری بود، وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد:

  اونجا ديوانه های زيادی بودند، يكی ميگفت من چگوارا هستم همه باور ميكردن، يكی ميگفت من گاندی ام همه قبول ميكردن.
  ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همه خنديدن و گفتن هيچ كس مارادونا نميشه.
  اونجا بود كه من خجالت كشيدم كه چه بر سر خودم آوردم.

  در اين دنيا غرور دَمار از روزگار آدم درمياره و دقيقا گرفتار چيزی ميشی كه فكر ميكنی هرگز در دامش نخواهی افتاد.
  مراقب خودمان باشيم برگ ها هميشه زمانی ميريزند كه فكر ميكنند طلا شدند.


 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: